OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO
Szanowny Kliencie,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.)), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AGD ELDOM SZYBIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA ul. Plac Stefana Żeromskiego 2, 47-100 Strzelce Opolskie
2. Z administratorem można skontaktować się pod adresem e-mail: agdeldom@konto.pl
3. Pani/Pana dane są lub mogą być przetwarzane: Na podstawie art. 6, ust. 1 RODO Pani/Pana dane osobowe będą i są przetwarzane w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora Danych. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) W celach archiwalno-dowodowych. W celu realizacji obowiązków publicznoprawnych ciążących na Administratorze (cele rachunkowe i podatkowe), jeżeli takie obowiązki wynikną – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 4.Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu upływu czasu archiwizacji.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany powyżej, jeżeli będzie to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
7. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Administrator nie pobiera danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie dane podane przez Panią/Pana.
9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do podmiotów trzecich ani do państw trzecich.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do:
a. uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych Danych i ewentualnych odbiorcach Danych;
b. żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,
c. żądania usunięcia Danych – poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d. żądania ograniczenia przetwarzania Danych – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie,
e. przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych w formacie umożliwiającym przekazanie wybranemu przez Użytkownika podmiotowi trzeciemu,
f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
g. złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
11. Pani/Pana dane nie będą podlegały procesom zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.